Connext arbetar med människor och för människor

Etiska riktlinjer

Connext har på rekommendation av sin arbetsgivarorganisation, KFO, antagit etiska

 riktlinjer. Följande etiska riktlinjer följer råden och är anpassade till vår verksamhet:

 

Kvalitetssäkrad assistans

Fundamentet för vårt arbete med kvalitetssäkring är assistansanvändarens upplevelser av den personliga assistansen och dess överensstämmelse med målsättningen i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), det vill säga goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Fyra bärande begrepp präglar vår syn på vårt arbete för assistansanvändaren: användarens möjlighet till självbestämmande, delaktighet,

jämlikhet och integritet. Connext ska kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten och ska systematiskt arbeta för ökad kvalitet.

 

Lagstiftning och arbetsgivaransvar

Connext följer och håller sig uppdaterad gällande aktuell och relevant lagstiftning inom områdena personlig assistans, bolags- och skatterätt samt arbets- och civilrätt. Som hjälp använder Connext sig av bland annat KFO och auktoriserad revisor. Förändringar i lagstiftning som direkt berör assistansanvändarna eller de anställda förmedlas till dessa.

Connext ska fullgöra de åtagande som arbetsgivaransvaret för assistensanvändarens personliga assistenter innebär.

Arbetstagarna ska ha kollektivavtalsenliga anställnings- och arbetsvillkor och Connext ska verka för att statusen på yrket personlig assistent höjs. Arbetstagarna garanteras rättvisa villkor utan urskiljning eller diskriminering. Connext respekterar arbetstagarnas rätt att gå med i de fackföreningar de själva önskar samt har en öppenhet i

organisationen så att eventuella missförhållanden kommer ledningen till kännedom.

Connext arbetar aktivt och systematiskt för att erbjuda och upprätthålla en god

arbetsmiljö för arbetstagarna.

 

Assistansanvändarens inflytande och ställning

Connext verkar för att arbetstagare i den egna verksamheten utgår från och respekterar den enskilda assistansanvändarens integritet, behov, förmåga och rätt till medinflytande.

Mellan Connext och assistansanvändaren ska ett skriftligt avtal alltid upprättas. Avtalet ska definiera uppdraget samt tydligt reglera respektive parts rättigheter och skyldigheter. Avtalet ska ej ha bindningstid. Avtalets uppsägningstid ska aldrig överstiga tre månader.

Connext inkluderar assistansanvändaren personligen i kommunikationen rörande den personliga assistansen och ansvarar för att det finns adekvata metoder och medel för denna kommunikation. Connext ska vidare använda metoder för att säkra

självbestämmande i assistansen för assistansanvändaren.

I de fall assistansanvändaren är ett barn ska Connext ha tydliga rutiner och arbetssätt för att lyssna på och tillvarata barnets åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i

förhållande till barnets ålder och mognad.

 

Ekonomi

Den erhållna assistansersättningen ska användas på ett ansvarsfullt sätt som långsiktigt värnar reformen.

Connext följer gällande lagar och regler om användning av assistansersättning. Connext har auktoriserad revisor som bevakar bokslut. Det finns alltid klar överenskommelse kring hur den enskilde får sina assistansomkostnader täckta och vilka

 redovisningsrutiner som gäller.

 

Stöd och utbildning

Connext erbjuder rådgivning så långt möjligt samt det stöd som krävs för att assistansanvändarens personliga assistans ska fungera väl och med god säkerhet och kvalitet. Personliga assistenter hos Connext har tillgång till personliga utvecklingssamtal och internutbildning.

 

Marknadsföring

Connexts kontakter med potentiella kunder ska ske på ett ansvarsfullt och professionellt sätt och med respekt för den enskildes integritet.

 

Affärsetik

Connext verkar för konkurrensneutralitet och det innebär öppenhet för att bli granskad och jämförd givetvis inom de ramar för som tystnadsplikt och assistansanvändarens rätt till integritet ställer. Connext assisterar vid de avräkningar som infaller efter det av

assistansanvändaren bytt anordnare.